Projekt badawczo-rozwojowy „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej”, w ramach którego zbudowana została pilotażowa instalacja.

Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię elektryczną obejmujący lokalne źródła energii - w głównej mierze te produkujące elektryczność z odnawialnych zasobów - oraz skupionych wokół nich odbiorców tej energii. Dla zapewnienia stabilności zasilania odbiorców energii w obrębie mikrosieci dodatkowo zabudowywane są w magazyny energii lub/i źródła stabilizujące (w tym przypadku agregat gazowy). Wszystkie elementy mikrosieci połączone są siecią elektroenergetyczną, a nad bilansowaniem popytu i podaży energii elektrycznej w mikrosieci czuwa dedykowany system zarządzania.

Mikrosieć TAURONA wyposażona została w unikalną zdolność do pracy sieciowej i wyspowej – są to tzw. tryby on-grid i off-grid. Podstawowym, wyjściowym założeniem dla funkcjonowania instalacji pilotażowej jest zapewnienie odbiorcom energii z mikrosieci, przy takiej jakości zasilania, aby w trybie pracy wyspowej oraz stanach przejściowych było ono nieodróżnialne od zasilania sieciowego.

Mikrosieć to odpowiedź na coraz wyraźniejsze potrzeby zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących procesu projektowania, budowy i eksploatacji samobilansujących się podobszarów sieci elektroenergetycznej – z wykorzystaniem własnej instalacji pilotażowej. Efektem projektu będzie pierwsza w Polsce w pełni funkcjonalna instalacja pilotażowej mikrosieci (podobszaru sieci dystrybucyjnej), pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych i zdolna do płynnego przechodzenia między trybem pracy sieciowej i wyspowej. Docelowo instalacje tego typu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat przesyłu energii, poprawy jej jakości, zwiększania elastyczności i niezawodności systemu elektroenergetycznego.
Mikrosieć składa się z następujących komponentów:
  • dwóch gruntowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 200 kW (348 paneli fotowoltaicznych o mocy 550 Wp);
  • pięciu mikroturbin wiatrowych o mocy 9,8 kW każda - łącznie prawie 50 kW, które zostały zlokalizowane z dala od obecnych i planowanych zabudowań mieszkalnych. Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu zastosowane w instalacji gwarantują cichą pracę i brak wibracji, co zostało potwierdzone testami;
  • agregatu gazowego o mocy ponad elektrycznej 32 kW;
  • magazynu energii o mocy czynnej 200 kW oraz pojemności 250 kWh;
  • innowacyjnej stacji transformatorowej

  • To innowacyjna i unikatowa na skalę europejską instalacja badawczo-rozwojowa, która działa w warunkach rzeczywistych, a nie laboratoryjnych. Po zakończeniu prac B+R planowane jest wprowadzenie Mikrosieci do oferty Grupy TAURON, jako oferty dostosowanej do lokalnych potrzeb klientów, które pozwoli na maksymalizację wykorzystania energii z OZE, jak i na zwiększenie pewności zasilania ponad stabilność obecnie funkcjonującej sieci dystrybucyjnej.

    Zobacz galerię zdjęć

    Zobacz film o mikrosieci TAURONA